Nieuws

10 maart 2021

App geeft patiënt regie over eigen herstel

Patiënten met relatief simpel en stabiel letsel, zoals een verstuikte enkel of een ongecompliceerde botbreuk, krijgen na bezoek aan het ziekenhuis geen poliklinische nacontrole meer, maar ontvangen alle informatie in de vorm van een app om thuis te herstellen. Deze methode heet Virtual Fracture Care (VFC). Het Martini Ziekenhuis is sinds deze week na OLVG en St. Antonius Ziekenhuis het derde Santeon ziekenhuis dat volgens deze methode werkt. De andere Santeon ziekenhuizen volgen binnenkort.

De patiënt krijgt na behandeling op de SEH voor vertrek duidelijke uitleg over de Virtual Fracture Care app. Hierin vinden ze informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Ook krijgen patiënten immobilisatiemateriaal (brace of verband) in plaats van gips. Het immobilisatiemateriaal kunnen zij zelf verwijderen. Normaal gesproken wordt voor vrijwel iedere patiënt met een verstuiking of botbreuk een afspraak voor nacontrole in het ziekenhuis gemaakt. Onderzoek toont echter aan dat dit lang niet altijd noodzakelijk is. Traumachirurg Liesbeth Boonstra van het Martini Ziekenhuis: ‘Ik ben van mening dat we patiënten de afgelopen decennia te weinig ruimte voor zelfredzaamheid hebben gegeven. Over het algemeen zijn mensen heel goed in staat om zelf de regie te voeren over hun herstel.’ Arts-onderzoeker Thijs Geerdink van OLVG, die de app als onderdeel van zijn promotietraject heeft ontwikkeld: ‘Daar sluit ik me volledig bij aan. De nacontroles zijn routinematig en dienen vooral als geruststelling. Ze voegen vaak niets toe aan het herstel en leiden nooit tot wijziging van de behandeling.’

Patiëntveiligheid
Hoe is de patiëntveiligheid geborgd? ‘Het is vooral belangrijk dat de juiste patiënten binnen de VFC behandeld worden’, legt Liesbeth Boonstra uit. ‘De letsels die voor deze methodiek in aanmerking komen, hebben een duidelijke definiëring. Het zorgpersoneel is hier voor de implementatie goed over geïnformeerd. Onze reguliere patiëntbesprekingen fungeren daarnaast als vangnet om te controleren of de juiste patiënten binnen dit concept behandeld worden. Daarnaast is er een speciale Breuklijn ingesteld, een telefoonnummer dat patiënten kunnen raadplegen bij vragen of toenemende pijnklachten. Deze lijn wordt bemand door de gipsverbandmeesters, met als achterwacht een traumachirurg of orthopeed-traumatoloog.’

De juiste zorg op de juiste plek
Omdat na de lancering van de app de belangstelling vanuit verschillende ziekenhuizen groeide, is VFC Santeon breed opgepakt. Zo hoeft niet ieder ziekenhuis het wiel opnieuw uit te vinden. ‘Het project is een goed voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek’, stelt Liesbeth Boonstra. ‘Uit onderzoek is gebleken dat de patiënt tevredenheid en de kwaliteit van de behandeling gelijk blijft, terwijl de herhaalconsulten met 92 procent afnamen.’

Virtual Fracture Care
De Virtual Fracture Care methode vindt zijn oorsprong in Glasgow. In 2011 is hier gestart met een vergelijkbaar behandelproces, waarna veel ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk volgden. De selectie van de elf letsels is voornamelijk gebaseerd op studies van deze ziekenhuizen. Hierin wordt gesteld dat patiënten met deze letsels een gunstige behandeluitkomst hebben met vroegtijdige behandeling, zonder poliklinische of radiologische nacontrole. Het OLVG heeft de resultaten van VFC in 2020 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit onderzoek en ontwikkeling van de Virtual Fracture Care is mede mogelijk gemaakt vanuit Zilveren Kruis. Uit het onderzoek blijkt dat er een vergelijkbare patiënttevredenheid was en geen verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Dat maakt VFC een veilig alternatief voor de traditionele behandeling met poliklinische controles. De werkwijze wordt breed gedragen door de Spoedeisende Hulp, Chirurgie, Orthopedie en gipsverbandmeesters.

Versnellen
Ook andere ziekenhuizen kunnen gebruik maken van de VFC methodiek. De Santeon ziekenhuizen proberen de implementatie van VFC zowel binnen de Santeon ziekenhuizen als daarbuiten zo makkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een implementatiegids en het inrichten van een coördinatiecentrum voor vragen rondom bijvoorbeeld businesscase, vormgeving en contracten. Omdat de Santeon ziekenhuizen geloven dat goede ondersteuning cruciaal is voor het landelijk uitrollen van innovaties, wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden om dit – ook voor toekomstige innovaties – mogelijk te maken. Voor meer informatie over het implementeren van VFC kan contact opgenomen worden met vfc@santeon.nl