Nieuws

23 februari 2021

Zilveren Kruis en Santeon werken samen aan nieuwe initiatieven ter verbetering van de zorg

Zilveren Kruis en Santeon gaan intensief samenwerken. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de Nederlandse (ziekenhuis)zorg, waarbij de zorg doelmatiger en efficiënter wordt geleverd, de zorg waar mogelijk dichterbij de patiënt wordt georganiseerd, de patiënttevredenheid toeneemt en waarbij de zorgkosten gelijk blijven of zelfs dalen. Het digitaliseren van zorg (informatie en communicatie) vormt hierbij een belangrijk element.

Drie nieuwe zorginitiatieven
Binnen de samenwerking worden in eerste instantie drie nieuwe zorginitiatieven ontwikkeld, getoetst en/of opgeschaald binnen de Santeon organisatie. In dit kader willen Zilveren Kruis en Santeon bijvoorbeeld gezamenlijk de (meer)waarde onderzoeken naar het belang – voor patiënten en artsen – van een universeel digitaal dataplatform voor IBD zorg. Hierin kan de patiënt in de thuissituatie zijn meet- en welbevindingsgegevens invoeren via de beschikbare digitale apps, onafhankelijk van welke leverancier deze komen. Een universeel dataplatform kan een stap zijn naar schaalvergroting, lagere beheerskosten en nog snellere en betere bereikbaarheid van de dienstverlening.

Het tweede initiatief betreft het meetbaar maken van de effectiviteit van dure geneesmiddelen bij longkanker. Patiënten starten meestal met een combinatie van een chemo- en een immunotherapie. Niet alle patiënten houden deze combinatie tot het einde vol en gaan verder met een monotherapie. Over de effectiviteit hiervan is nog weinig bekend, ook is er geen model voorhanden die voorspelt welke patiënten dreigen uit te vallen. Binnen de samenwerking wordt gewerkt aan zo’n predictiemodel en worden de zorguitkomsten van de gecombineerde en monotherapie gemeten.

Het derde initiatief moet bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek voor CVA patiënten. Hiervoor is een goede afstemming tussen het ziekenhuis en zorgpartners voor de nazorg (revalidatiecentra en/of verpleeg- en verzorgingshuizen) van belang. Met de introductie van een zorgbundel in dit project als bekostigingssystematiek worden de financieringsschotten weggenomen en samenwerking verder verbeterd.

Doel van de samenwerking is om het aantal initiatieven in de toekomst uit te breiden.

Gezamenlijke ambitie
De samenwerking tussen Santeon en Zilveren Kruis komt voort uit de gezamenlijke intentie om nieuwe zorginitiatieven op te starten, waaronder het versnellen van digitalisering in de zorg. De Santeon ziekenhuizen zijn al actief op het gebied van e-health en connected care. Zo hebben zij bijvoorbeeld eerste ervaringen opgedaan met verschillende digitale coaches en monitoringsoplossingen (IBD-coach, IBD-dream en Dear Health).

Zilveren Kruis investeert al enkele jaren actief in zorg waarbij haar verzekerden vaker zorg in de eigen omgeving kunnen krijgen en de inzet van technologie naadloos in het zorgproces wordt ingebed. De bestaande samenwerking binnen het Santeon netwerk waarbij de uitwisseling van kennis en ervaring laagdrempelig plaats vindt, maken de hoognodige opschaling van initiatieven mogelijk.

Waardegedreven zorg blijft het uitgangspunt. Verdergaande digitalisering van zorg moet plaatsvinden op grond van zorginhoudelijke argumenten en patiëntbehoeften en niet enkel op bedrijfseconomisch argumenten.