Samen Beter CVA (beroerte)

resultaten

Betere zorg voor CVA patiënten

Bij een beroerte (medische term: CVA ) krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. CVA is een verzamelnaam voor zowel het herseninfarct als een hersenbloeding. Twee verschillende aandoeningen met vaak vergelijkbare, plotselinge uitvalverschijnselen zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm.  Als dit langer dan een paar minuten duurt, beginnen hersencellen te sterven en treedt er blijvende uitval op. Een snelle start van de behandeling is daarom cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis.

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA. Inmiddels hebben de ziekenhuizen met name door tijdwinst belangrijke verbeteringen in de zorg voor deze patiënten gerealiseerd.

Hieronder staat een infographic met klinische uitkomstinformatie. Voor mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt en direct vanuit het ziekenhuis naar huis gaan, is een patiëntgerichte infographic over de gevolgen van een herseninfarct beschikbaar via de website van het Experiment Uitkomstindicatoren.

Santeon Prestaties

Resultaten Santeon

Het aantal patiënten is gebaseerd op de groep patiënten met een hersenbloeding die via de Spoedeisende Hulp is opgenomen in een periode van 6 maanden in 2018 (exclusief verwezen patiënten).

Het aantal patiënten is gebaseerd op de groep patiënten met een herseninfarct die via de Spoedeisende Hulp tussen oktober 2019 en maart 2020 (exclusief verwezen patiënten).

Aantal patiënten

In Santeon ziekenhuizen

174 Hersenbloeding
1579 Herseninfarct

Aantal behandelde patienten

Hersenbloeding

Herseninfarct

Bij een hersenbloeding zijn er in de acute fase – behalve verlagen van de bloeddruk – geen behandelmogelijkheden.

Bij een herseninfarct zijn er in de acute fase verschillende behandelingen mogelijk. De intra-arteriële behandeling wordt niet in ieder ziekenhuis gegeven. Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, OLVG en Martini ziekenhuis hebben afspraken met ziekenhuizen in de regio waarnaar patiënten worden doorverwezen.

Als behandeling in de acute fase niet mogelijk is, gaan patiënten rechtstreeks naar de stroke unit voor verder onderzoek naar de oorzaak, behandeling van risicofactoren en opstarten van revalidatie.

Behandelingen

Verschillende soorten behandelingen in een Santeon ziekenhuis* die mogelijk zijn bij een herseninfarct.

23%
Intraveneuze trombolyse*
6%
Intra-arteriële behandeling*
71%
Alleen revalidatie

Behandelingen

Intraveneuze trombolyse*

Intra-arteriële behandeling*

De snelheid waarmee patiënten behandeld worden met trombolyse (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling. Het is daarom van belang om bij een CVA zo snel mogelijk de huisarts of 112 te bellen en naar de spoedeisende hulp te komen. Als na het begin van de CVA 4,5 uur is verstreken, dan heeft intraveneuze trombolyse geen zin meer. Een intra-arteriële behandeling is soms nog tot 24 uur na het ontstaan van het CVA mogelijk.

Tijd tot behandeling

De snelheid waarmee patiënten een trombolysebehandeling krijgen (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling.

27 minuten
Is de tijd dat patiënten worden behandeld na binnenkomst in het ziekenhuis

Tijd tot behandeling

minuten

Leeftijd

Hersenbloeding
57%
patiënten ouder dan 75 jaar
Herseninfarct
48%
patiënten ouder dan 75 jaar

Leeftijd 75 +

Hersenbloeding

Herseninfarct

Herseninfarct
Het herseninfarct komt het meeste voor. Een deel van de hersenen krijg te weinig bloed, waardoor het hersenweefsel is beschadigd. Dit kan ontstaan door lokale trombose of doordat een stolsel van elders wordt versleept naar de hersenen en daar vastloopt. Een stolsel kan afkomstig zijn uit de halsslagaderen of uit het hart. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt hierdoor te weinig zuurstof en raakt beschadigd.

Hersenbloeding
Een hersenbloeding ontstaat door gesprongen bloedvat. Dit kan veroorzaakt worden door afwijkende bloedvaten of door zwakke plekken. Ook speelt hoge bloeddruk vaak een rol.

Verhouding

10% Hersenbloeding
90% Herseninfarct

Verhouding hersenbloeding / herseninfarct

Dit is de verhouding vrouw/man.

Verhouding vrouw/man

Hersenbloeding
Vrouw
Man
48% Vrouw
52% Man
Herseninfarct
Vrouw
Man
45% Vrouw
55% Man

Verhouding Man/Vrouw

Hersenbloeding

Herseninfarct

Patiënten met een bloeding zijn vaker ernstiger aangedaan en hebben minder kans op goed herstel.

Bij publicatie was de data van CWZ over hersenbloeding niet beschikbaar.

Verblijfplaats na ontslag

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten op de volgende plaatsen:

Hersenbloeding
24% Thuis
9% Revalidatiecentrum
5% Verpleeghuis
24% Geriatrisch revalidatie verpleeghuis
Herseninfarct
59% Thuis
7% Revalidatiecentrum
2% Verpleeghuis
20% Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Verblijfplaats na ontslag

Hersenbloeding

Herseninfarct

Soms is de beroerte zo ernstig dat patiënten hieraan overlijden. Dit is bij bloedingen vaker het geval dan bij herseninfarcten. Sommige ziekenhuizen maken de keuze om hun patiënten voor palliatieve zorg wel of niet over te plaatsen naar een hospice. Dit kan van invloed zijn op het sterftecijfer.

Overleving

Na ontslag uit ziekenhuis

Hersenbloeding
71%
patiënten nog in leven
Herseninfarct
95%
patiënten nog in leven

Overleven bij ontslag

Hersenbloeding

Herseninfarct

Wanneer de gevolgen van een CVA relatief licht zijn dan volstaat vaak een korte opname voor bewaking, onderzoek en revalidatie. Daarna kan patiënt naar huis om verder te revalideren. Wanneer een CVA ernstiger is of wanneer er complicaties ontstaan, dan is vaak een langere opname nodig. Patiënten worden hierna vaak overgeplaatst naar een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Wanneer patiënten zeer ernstig zijn aangedaan volgt overplaatsing naar een verpleeghuis.
Patiënten met een heropname zijn niet meegenomen.

Opnameduur

Aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt.

Hersenbloeding
44% 0-5 dagen
27% 6-10 dagen
29% Meer dan 10 dagen
Herseninfarct
59% 0-5 dagen
23% 6-10 dagen
18% Meer dan 10 dagen

Opnameduur

Hersenbloeding

Herseninfarct

De mRS-score is een maat voor de functionele status van een patiënt 3 maanden na een herseninfarct. Hier ziet u het percentage patiënten met een mRS score tussen 0-2 en een MRS score tussen 3-5. Patiënten met een score van 0-2 hebben geen of weinig beperkingen in hun dagelijks functioneren. Patiënten met een score van 3-5 hebben beperkingen in hun dagelijks functioneren.

Functionele status na herseninfarct

Modified Rankin Scale (mRS) van een patiënt 3 maanden na een herseninfarct

73%
27%
Score 0-2 ADL zelfstandig
Score 3-5 ADL onzelfstandig

Score 0-2 ADL zelfstandig

Score 3-5 ADL onzelfstandig

De NIHSS brengt de neurologische kernmerken van een patiënt met een CVA in kaart en is een maat voor de ernst van het CVA. Het meetinstrument bevat de onderwerpen: niveau van bewustzijn en aandacht, zicht, motorische en sensorische functies, nalatigheid en taal- en spraakproductie. Er is sprake van een totaalscore (0-42). Een hogere score komt overeen met een ernstigere vorm van CVA.

Ernst van CVA

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score tijdens opname in het ziekenhuis na een herseninfarct

63%

NIHSS 0-4
0
100

29%

NIHSS 5-15
0
100

9%

NIHSS 16-42
0
100

NIHSS 0-4

NIHSS 5-15

NIHSS 16-42

samen beter

Wat zijn de verbeteringen voor onze CVA patiënten?

Hieronder de belangrijkste verbeteringen in de Santeon ziekenhuizen.

Snellere start behandeling

Vaak wordt een CVA behandeld met een krachtige bloedverdunner via een infuus, om het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt heeft op te lossen. Een snelle start van de behandeling is daarbij essentieel. Voor deze zogenaamde “door-to-needle time” is het landelijk streven om de behandeling, na aankomst in het ziekenhuis, binnen 30 minuten te starten. Elke minuut langer betekent dat er meer hersencellen afsterven, dus “time is brain”. In 2017 lag de landelijke door-to-needle time op 24 minuten net als de Santeon ziekenhuizen. De Santeon ziekenhuizen zetten verbetermaatregelen in, waardoor CT-scans sneller gemaakt kunnen worden en alle onderzoeken beter op elkaar afgestemd zijn.

Minder complicaties

Complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie of verwardheid (delier), vertragen het herstel van een patiënt en moeten dus zoveel mogelijk voorkomen worden. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat minder dan 13% van de CVA patiënten in Santeon ziekenhuizen een infectie krijgt. En minder dan 7% een delier. Landelijke cijfers over deze indicatoren zijn niet bekend. De Santeon ziekenhuizen blijven deze resultaten echter monitoren en daar waar mogelijk verbeteringen doorvoeren om de complicaties nog verder terug te dringen.

Kortere verblijfsduur

Een CVA patiënt verblijft na een ingreep meestal rond de 4 dagen in een Santeon ziekenhuis. Een aanzienlijke groep patiënten verbleef echter 14 dagen of langer, vaak wachtend op revalidatiezorg buiten het ziekenhuis. Inmiddels zijn diverse verbeterinitiatieven gestart om overgang naar revalidatie te versnellen, zodat patiënten sneller kunnen herstellen buiten het ziekenhuis. Onnodig langer verblijf in het ziekenhuis is een landelijk probleem met grote gevolgen voor de zorguitkomsten en -kosten. Santeon ziekenhuizen werken intensief samen met verpleeghuizen en revalidatiecentra om de zorg in de keten te verbeteren en te versnellen.

Betere informatie voor patiënten

In het kader van samen beslissen willen we samen met de patiënt de voorkeur voor ontslagbestemming bepalen. Hievoor ontwikkelen we informatie voor patiënten en zorgverleners, training voor zorgverleners en een digitale keuzehulp ter ondersteuning van het samen beslissen. Dit doen we binnen het Experiment Uitkomstindicatoren samen met de Santeon ziekenhuizen.

vbhc

Samen Beter CVA publicatie

Ziekenhuizen

De zeven Santeon ziekenhuizen

Onze topklinische ziekenhuizen bevinden zich verspreid door Nederland. Zo is er altijd wel een Santeon ziekenhuis in de buurt, omdat wij vinden dat zorg toegankelijk moet zijn.

Plattegrond ziekenhuizen nederland
Marker Catharina Ziekenhuis
Catharina
Ziekenhuis
Marker CWZ
CWZ
Marker Maasstad
Maasstad
Ziekenhuis
Marker Martini Ziekenhuis
Martini
Ziekenhuis
Marker MST
Medisch
Spectrum Twente
Marker OLVG
OLVG
Marker St. Antonius
St. Antonius
Ziekenhuis